پست های خالی

خبرنگار اتحادیه اروپا به شرح زیر است جای خالی مستقر در بروکسل،:

واکسن جدید یکشنبه 16 دسامبر 2018 ارسال شد.

روزنامه نگاری - Stagiaire / Internship 6 ماه از ژانویه 2019

خبرنگار اتحادیه اروپا به دنبال یک تازه کار / کارمند مبتنی بر بروکسل علاقه مند به روزنامه نگاری روزنامه نگاری و / یا روزنامه نگاری تلویزیونی است. کاندیدای ایده آل علاقه مند خواهد بود و می داند امور اتحادیه اروپا و جهان، مشتاق و خود انگیزه خواهد بود. یک نیاز خاص توانایی صحبت کردن، کار و نوشتن مقالات در فرانسه خواهد بود. توانایی کار در آلمان نیز یک مزیت اضافه است. موقعیت برزیل است اما سفرهای بین المللی را شامل می شود. متقاضی موفق کمک هزینه و هزینه های مالی دریافت می کند.

برنامه های ایمیل به publisher@eureporter.co