تماس با ما

ضمانت

فرصت های حمایت برای سازمان ها، شرکت ها یا افراد مایل به حمایت از کار وجود داشته باشد خبرنگار اتحادیه اروپا در ارائه گزارش های مستقل، نظر و تجزیه و تحلیل در فعالیت های اتحادیه اروپا است.

چشم انداز بسته رسانه ای

فرصت های حمایت عبارتند از:

  • وب سایت و صفحه وب حمایت
  • آنلاین حمایت کانال تلویزیون
  • خبرنگار اتحادیه اروپا حمایت رویداد

برای بحث غیر رسمی در مورد فرصت های حمایت لطفا تماس بگیرید:

کالین استیونس
[ایمیل محافظت شده] 
تلفن ۴۴۲۰۳۰۹۵۷۲۹۲+