برچسب: مالاوی

اروپا هنوز از دست رفته 42 میلیارد € برای کمک به رسیدن به اهداف فقر جهانی

اروپا هنوز از دست رفته 42 میلیارد € برای کمک به رسیدن به اهداف فقر جهانی

در 8 آوریل، آکسفام اخبار جشن که اهدا کنندگان هزینه کمک های توسعه خود را افزایش یافته بود، اما بسیاری از ثروتمندترین دولت در اروپا هنوز هم موفق به دیدار با وعده های طراحی شده برای کاهش فقر جهانی و بریده بریده نابرابری اقتصادی. سازمان توسعه در سراسر جهان پاسخ به آزادی امروز از 2013 چهره کمک در خارج از کشور توسط OECD، که نشان می دهد کوچک [...]

ادامه مطلب