اما موگرینی همچنین نگرانی های اروپایی درباره حقوق بشر در مصر را ابراز کرد.

موگرینی می گوید که او تأکید کرد: "امنیت پایدار و ثبات تنها زمانی می تواند به دست آید که حقوق بشر به طور کامل در دسترس، پیاده سازی و حمایت شود." او همچنین نگرانی هایی را درباره یک قانون مربوط به کار سازمان های غیر دولتی در مصر برشمرد.